PhDs

Alisa A. Krokhmal
Ph.D., 2022
Dmitry A. Nikolaev
Ph.D., 2021
Suren A. Petrosyan
2021
Pavel B. Rosnitskiy
Ph.D., 2019
Anastasiya V. Lapina
Ph.D., 2018
Elena A. Annenkova
Ph.D., 2018
Maria M. Karzova
Ph.D., 2016
Alexander A. Karabutov
Ph.D., 2013
Sergey A. Tsysar
Ph.D., 2011
Petr V. Yuldashev
Ph.D., 2011
Timofey B. Krit
Ph.D., 2011
Svetlana M. Shmelеva
Ph.D., 2011
Olga V. Georg
Ph.D., 2010
Mikhail V. Averyanov
Ph.D., 2008
Anatoly E. Ponomarev
Ph.D., 2008
Mikhail A. Smagin
Ph.D., 2007
Tatiana V. Sinilo
Ph.D., 2004
Elena A. Filonenko
Ph.D., 2004
Svetlana S. Kashcheeva
Ph.D., 2002
Aleksey A. Slavnov
2000
Yuriy A. Pishchalnikov
Ph.D., 1997
Andrey N. Dubrovskii
1st student of LIMU